Tietosuojalauseke
Tämä on Olini Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.5.2018.

Rekisterinpitäjä
Olini Oy
Hyvelänraitti 6
09640 Saukkola
0504109952

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Petrus Liukkonen
Olini Oy
Hyvelänraitti 6
09640 Saukkola
petrus@nutrolin.fi
0504109952

Rekisterin nimi
Olini Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri Nutrolin.fi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käytettään asiakkuuden ylläpitämiseen, tilausten käsittelyyn ja toimitukseen, analytiikkaan, markkinointisisällön tuottamiseen ja kohdentamiseen, asiakaspalveluun ja väärinkäytösten estämiseen.

Olini Oy:n oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietoja perustuu mahdollisen asiakassuhteen synnyttämään oikeudelliseen etuun tai rekisteröidyn antamaan yksiselitteiseen suostumukseen tietojensa tallentamisesta.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

– henkilön nimi
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– osoite
– verkkoyhteyden IP-osoite
– tiedot tilatuista tuotteista
– laskutustiedot
– suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröitävältä itseltään verkkokaupassa asioinnin yhteydessä tai erillisellä lomakkeella, jossa on opt in -periaatteen mukaisesti saatu asiakkaan suostumus tietojen tallentamiselle ja käyttämiselle markkinointitarkoituksiin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu teknisillä suojausmenetelmillä. Oikeus käyttää rekisteriä edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai sen lukuun toimivalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen:

Olini Oy
Hyvelänraitti 6
09430 Saukkola

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat tiedot (oikeus tulla unohdetuksi). Lisäksi rekisteröity voi vastustaa häntä koskevien tietojen käyttöä esim. suoramarkkinointiin.

Mikäli rekisteröity haluaa poistaa häntä koskevat tiedot tai rajoittaa häntä koskevien tietojen käyttöä, tulee pyyntö tehdä kohdan 9. ohjeiden mukaisesti.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).